فیلم فناوری روز جهان- 2

اخبار فناوری اطلاعات  که در برنامه به روز شبکه 3 صدا وسیما به تاریخ 23 /11/94 پخش شده است

 

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران