فیلم فناوری روز جهان- 2

اخبار فناوری اطلاعات  که در برنامه به روز شبکه 3 صدا وسیما به تاریخ 23 /11/94 پخش شده است