موشن گرافیک از کارهای ایرانی

این یک نمونه دیگر از کار های آقای عصاره است که به تازگی ساخته شده است