موشن گرافیک از کارهای ایرانی

این یک نمونه دیگر از کار های آقای عصاره است که به تازگی ساخته شده است

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران