برگشت به مدرسه back to school

 

 این یک کار ساخته شده 2 بعدی توسط مرکز فرهنگی دیجینال توسعه پویانمائی می باشد

 

It's a 2 made by the development of cultural centre  toseh poyanamay.....

 

تولید مرکز فرهنگی دیجینال پویانمائی

 

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران