فرم نظردهی به شرکت کنندگان در مسابقه اقتصاد مقاومتی

ایمیل شما (*)
ورودی نامعتبر

نام اثر (*)
ورودی نامعتبر

کیفیت فیلم نامه (*)
ورودی نامعتبر

نظر دهی به کل اثر(*)
ورودی نامعتبر

موزیک اثر(*)
ورودی نامعتبر

جلوه های ویژه و گرافیک (*)
ورودی نامعتبر

تاثیر گذاری اثر (*)
ورودی نامعتبر

کاراکتر سازی (*)
ورودی نامعتبر

امتیاز دهی به اثر از عدد 1 بهترین تا 10 بد ترین (*)
ورودی نامعتبر

تذکر
ورودی نامعتبر

ربات نیستم(*)
ربات نیستم
ورودی نامعتبر